Τοπική Κοινότητα Καλαμπάκας: Πρόσκληση σε συνεδρίαση!!!

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 7η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει στις 12 του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Τρικάλων.

2. Αίτηση των Αφων Πολύζου Ο.Ε. (χορήγηση άδειας κατασκευής πατώματος).

3. Αίτηση του Πούλιου Σωτηρίου (έγκριση τοποθέτησης πατώματος).

4. Αίτηση της Χρυσικού Αλεξίας (τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης).

5. Αίτηση δημότη (κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στην πίσω είσοδο του Δημαρχείου).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
3. Χαρμπέα Θάλεια
4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
5. Γίδας Σωτήριος
6. Ματαράγκα Χριστίνα

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.