Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας!!!

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 5η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει στις 29 του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας στο Ο.Τ. 1.

2. Αίτηση μορφωτικού και πολιτιστικού συλλόγου Αγίας Παρασκευής Καλαμπάκας «Η Κόντενα» (παραχώρηση αύλειου χώρου Δημ. Σχολείου Αγίας Παρασκευής για την πραγματοποίηση εκδήλωσης).

3. Αίτηση της Λέγγα Μαρίας (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης).

4. Αίτηση του Παταβάλη Κων/νου (σύνδεση αγρού με το δίκτυο ύδρευσης).

5. Αίτηση της Τσιομπίκα Ναυσικάς (κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών

1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
3. Χαρμπέα Θάλεια
4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
5. Γίδας Σωτήριος
6. Ματαράγκα Χριστίνα

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.