Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. του 1069/1980, του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022 (Α΄112) με το οποίο καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του νόμου (14-6-2022) το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την αριθμ. 380/39456/15.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Μετεώρων κοντά στο Κέντρο Υγείας), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρακτικού Ι για τη Διενέργεια Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ».

2. Αίτηση απόσπασης υπαλλήλου από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας.

3. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.