ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝOT. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ!!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 3η τακτική δια ζώσης, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει στις 14 του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες της Κοινότητας
Καλαμπάκας.

2. Αίτηση κατοίκων περιοχής «Μεράϊ» (επέκταση δικτύου τηλεφωνίας -ίντερνετ).

3. Αίτηση του Γκουντόπουλου Ιωάννη (άδεια κοπής δένδρου).

4. Αίτηση του Νάτση Ιωάννη (κατασκευή ράμπας για ΑΜΕΑ).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών
1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
3. Χαρμπέα Θάλεια
4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
5. Γίδας Σωτήριος
6. Ματαράγκα Χριστίνα

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.