Δ.Ε.Υ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ: Πρόσκληση συνεδρίασης!!!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 643/69472/24.09.2021, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Μετεώρων κοντά στο Κέντρο Υγείας) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξουσιοδότηση Προέδρου για Παράσταση σε Διαδικασία διαμεσολάβησης, υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επίλυσης Διαφοράς και υπογραφή Πρακτικού Διαμεσολάβησης.
2. Ορισμός Δικηγόρου για τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. ΑΓ 105/28-12-2017 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. 116/2021 μη οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου.
3. Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση και νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθμ. Κατάθεσης : 143/ΕΓ/2021 αγωγής (Διαδικασία περιουσιακών-εργατικών διαφορών) κατά της ΔΕΥΑ Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας.

4. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

5. Έγκριση της αίτησης για μετακίνηση υπαλλήλου από τη Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων στο Δήμο Μετεώρων, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Μετεώρων.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως την Δευτέρα 6-12-2021 για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ανωτέρω συνεδρίαση, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.