Χρηματοδότηση Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης!!!

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης- απαραίτητα δικαιολογητικά!!!

1. Οι δικαιούχοι δήμοι που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση έργων, οφείλουν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αίτηση χρηματοδότησης από τους δικαιούχους Δήμους είναι τα εξής:

α. Πρόταση του αιτούντος δήμου στην οποία να παρατίθεται η πλήρης περιγραφή του προτεινομένου έργου ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του, αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του, στοιχεία ωριμότητας υλοποίησης (μελέτες, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κυριότητα χώρου/μίσθωση κ.λπ.) καθώς και ανάλυση της συνάφειας και της λειτουργικής διασύνδεσης του με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

β. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

γ. Προτεινόμενο αναλυτικό προϋπολογισμό και εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή του άρθρου 1 διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών που θεωρεί αναγκαία για την ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών δήμος ενημερώνεται άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία και ορίζεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους.

4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται σε φάκελο στην Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

 

Στάδια και κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων – όροι και προϋποθέσεις – διαδικασία.

1. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης των δήμων, ελέγχονται και αξιολογούνται εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30)ημερών από την υποβολή τους.
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο στάδια και συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο βάσει αντικειμενικών-τυπικών κριτηρίων και στο
δεύτερο στάδιο βάσει ουσιαστικών κριτηρίων.

2. Στο πρώτο στάδιο ελέγχεται η πλήρης υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Σε περίπτωση που δεν έχουν πλήρως υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας, η αρμόδια Υπηρεσία απορρίπτει απευθείας την αίτηση, χωρίς την περαιτέρω παραπομπή της στο δεύτερο στάδιο για την κατ’ ουσίαν αξιολόγηση της από την Επιτροπή του άρθρου 1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν πλήρως υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας,
κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και, συνεπώς πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω, κατ’ ουσίαν εξέταση τους, η αρμόδια Υπηρεσία προωθεί τον φάκελο της αίτησης στην Επιτροπή, ώστε η τελευταία να προβεί στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης.

3. α. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται από την Επιτροπή του άρθρου 1 της παρούσας η ουσιαστική αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης. Για την ουσιαστική αξιολόγηση λαμβάνονται υπ’ όψιν ουσιαστικά κριτήρια τα οποία, χωρίς να απαριθμούνται περιοριστικώς στην παρούσα, είναι:
αα. Η επιλεξιμότητα του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
αβ. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων μεταναστών και προσφύγων στις μονάδες φιλοξενίας (υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες).
αγ. Η συνάφεια του προτεινόμενου έργου με την υφιστάμενη ή σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.
αδ. Η αναγκαιότητα του έργου και οι λόγοι που αιτιολογούν την υλοποίηση του, λαμβανομένων υπ’ όψιν πραγματικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο αιτούντα δήμο.
αε. Η σκοπιμότητα και ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας του προτεινόμενου έργου, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

4. Σε περίπτωση που καλύπτονται τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και προτάσεων των δήμων, η Επιτροπή του άρθρου 1 εγκρίνει τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου με την αίτηση έργου και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου όπου θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός αυτού, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ότι η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται μέχρι του εγκεκριμένου ποσού.
Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ουσιαστικά κριτήρια, η Επιτροπή με απόφαση της απορρίπτει την υποβληθείσα αίτηση.

5. Σε περίπτωση που η αίτηση δικαιούχου δήμου απορριφθεί αποκλειστικά για τυπικούς λόγους κατά το πρώτο στάδιο, ήτοι για λόγους που αφορούν αποκλειστικά στη μη πλήρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο δικαιούχος δήμος μπορεί να επανυποβάλει ανά πάσα στιγμή τη σχετική αίτηση του, υποβάλλοντας πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να τύχουν νέας αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6. Με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, ως προκαταβολή.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.