Δελτίο Τύπου : Επίσημη Αθλητική Αναγνώριση για τον Α.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ!!!

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αθλητικής αναγνώρισης στο Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ο.Κ.» για το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 8 του ν.2725/99 (Α΄121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

γ) Του ν.3861/09-07-2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

δ) Tου άρθρου 68 του π.δ.4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.
2. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 (Β΄1670) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός
απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί».

3) Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/395849/19-08-2021 (ΑΔΑ:6ΤΡ24653Π4-ΖΚ9) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/183723/22-4-2021 αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Στο άθλημα της Καλαθοσφαίρισης.

5. Το υπ.αριθ. πρωτ. 6631/1-9-2021 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Τρικάλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στο αθλητικό σωματείο με ΑΦΜ 099714520 και επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ο.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας και με αριθμό μητρώου ΙΠ96 για το άθλημα της
Καλαθοσφαίρισης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.