Δημοτική κοινότητα Καλαμπάκας: Πρόσκληση σε συνεδρίαση!!!

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 7η τακτική δια περιφοράς, συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει την 24η του μηνός Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτηση της Λάππα Άννας (παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της
οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 9-11).
2. Αίτηση του Κωστόπουλου Ευριπίδη (σύνδεση αγροτεμαχίου με το δίκτυο ύδρευσης).
3. Αίτηση του Λέτσιου Παναγιώτη (σύνδεση αναγειρόμενης οικοδομής με το
δίκτυο ύδρευσης).
4. Αίτηση του Αρσενίου Ευάγγελου (σύνδεση αναγειρόμενης οικοδομής με
το δίκτυο ύδρευσης).
5. Αίτηση της “Vespa Club Τρικάλων” (χορήγηση άδειας εκδήλωσης).

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών
1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
3. Χαρμπέα Θάλεια
4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
5. Γίδας Σωτήριος
6. Ματαράγκα Χριστίνα

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.