Πρόσκληση για συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Καλαμπάκα 14/5/2021
Ταχ.Δ/νση: Ευθ.Βλαχάβα 1 Αριθ. Πρωτ. 7453
Τ.Κ.42 .200 – Καλαμπάκα
Πληροφορίες:ΤζιατζιάΓραμμάτω
Τηλ.: 24323 50285
Fax: 24320 22421
e-mail:[email protected]

ΠΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΟΙΝ.: Κο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 5η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει την 20η του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτηση του Παπαπούλιου Ιωάννη (περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στη θέση «Σφαγεία» για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας).

2. Αίτηση του Κακαγιάννη Ευάγγελου (περί καθαρισμού- διάνοιξης αύλακα).

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών
1. Καραθανάσης Φώτιος
2. Αρσένη-Βαφειάδου Γενοβέφα
3. Χαρμπέα Θάλεια
4. Σακελλαρίδης Λεωνίδας
5. Γίδας Σωτήριος
6. Ματαράγκα Χριστίνα

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.