Και Νέα ακύρωση απόφασης για το Δήμο Μετεώρων!!! Κάτι ΔΕΝ λειτουργεί σωστά όπως αποδεικνύεται!!!

Με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Κων. Παππά, ακυρώθηκε η με αριθμ. 214/2021 απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων για μετατροπή επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματικές άδειες στάσιμου εμπορίου, καθώς έγινε αποδεκτή η από 29-04-2021 προσφυγή των Βασιλείου Αθ. Κορδέλα, Μαρίας Γ. Νάκου και Αικατερίνης Κ. Σαράντη, κατοίκων Καλαμπάκας, κατά της εν λόγω απόφασης του Δημάρχου Μετεώρων.

Οι λόγοι της ακύρωσης, όπως αναφέρονται στη σχετική απόφαση:

Η ληφθείσα αριθμ. 224/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή των υφιστάμενων αδειών πλανόδιου εμπορίου (καντίνα) των τριών προσφευγόντων σε άδειες στάσιμου εμπορίου, κατά τον χρόνο λήψης της επίμαχης απόφασης Δημάρχου εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, εφόσον δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί αρμοδίως.
Με την προσβαλλόμενη απόφαση Δημάρχου, όπως ακριβώς αναφέρεται σ΄αυτή, αποφασίζεται η επαναφορά των αδειών στην προγενέστερη κατάστασή τους, δηλαδή σε αυτή των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, ενώ επιπλέον δίδεται η εντολή στο αρμόδιο γραφείο αδειοδοτήσεων να προβεί σε ανανέωση των ανωτέρω αδειών στην προ μετατροπής κατάστασή τους. Βάσει όμως των ανωτέρω προαναφερθέντων, ο Δήμαρχος δεν δύναται να αποφασίσει την αλλαγή καθεστώτος των αδειών υπαίθριου εμπορίου, εφόσον υπάρχει σε ισχύ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί του αντιθέτου, γεγονός που συνιστά σαφή αναρμοδιότητα.
Δεδομένου ότι ο Δήμαρχος δεν δύναται να μετατρέψει-επαναφέρει τις άδειες στο προγενέστερο καθεστώς του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και εφόσον εμφιλοχώρησαν πλημμέλειες ή υπερβάσεις που απαιτούν την άμεση αποκατάσταση της έννομης τάξης, αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει πρώτα χρονικά το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν βεβαίως ειδικής και πλήρους αιτιολόγησης που να τεκμαίρει ακραδάντως την ανάγκη τροποποίησης ή ανάκλησης της διοικητικής πράξης. Σημειώνεται ότι η απλή παράθεση διατάξεων νόμου και αναφορά διοικητικών εγγράφων άλλων δημοσίων αρχών δεν συνιστούν σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.