Αναστολή λειτουργίας της Β΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08–10–2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16–10–2002)Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιαςκαι Δ/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξεις των περ. στ ́ της παρ. 2 και περ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της από 25–02–2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α ́/25–02–2020).

3.Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12–09–2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID–19».

4.Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15–09–2020) για την απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής.

5.Την υπ’ αριθμ.173958/12–5–2021Γνώμητου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή λειτουργίαςτης Β ́ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας Τρικάλων,λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID–19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με την αναστολή λειτουργίας της Β ́ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας Τρικάλων με κωδικό 9450363, για 14 ημέρες, από 11–5–2021έως και 24–5–2021και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.