Νέος Aναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0: Αξιοποίηση οικοπέδου – ακινήτου, με επιδότηση!!!

Προγραμματίζεται να δημοσιοποιηθεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο  οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2022, αντικαθιστώντας τον υφιστάμενο 4399/2016.

Βασική καινοτομία  του νέου πλαισίου, το οποίο θα τεθεί  αρχικά σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, είναι ο  κλαδικός  – θεματικός χαρακτήρας του, καθώς το κάθε καθεστώς, θα στοχεύει και θα ενισχύει επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων κλάδων.

Πέραν αυτού, θα προβλέπει και γρήγορες διαδικασίες έγκρισης, ενώ στην έγκριση και την παρακολούθηση υλοποίησης των επενδύσεων θα εμπλέκεται ενεργά και ο ιδιωτικός τομέας, στο πλαίσιο των προσπαθειών επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Με 12 καθεστώτα

Ειδικότερα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα αποτελείται από 13 «κλαδικά καθεστώτα». Αυτά θα σχετίζονται με την  πράσινη μετάβαση και τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την κυκλική οικονομία, το  Industry 4.0, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την την αύξηση της απασχόλησης, την  ενίσχυση των δεξιοτήτων και την κοινωνική συνοχή, το  τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την  προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την  ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του, την,  αγροδιατροφή, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, τις  ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και τη δίκαιη μετάβαση,  καθεστώς που θα αφορούν τις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Στον νέο αναπτυξιακό νόμο θα μεταφερθεί αυτούσιο και το καθεστώς για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχει εισαχθεί στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Με βάση αυτούς τους άξονες-καθεστώτα, κάθε επιχείρηση που θέλει να υλοποιήσει μια επένδυση θα μπορεί να επιλέξει μία εκ των κατηγοριών που προαναφέρονται.

Πάντως, εξετάζεται και το ενδεχόμενο, αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες, να μπορεί να γίνει και συνδυαστική χρήση καθεστώτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την έναρξη ισχύος του νέου αναπτυξιακού νόμου δεν θα προκηρυχθούν αυτόματα και τα 13 καθεστώτα.

Η προκήρυξή τους θα γίνεται σταδιακά και θα καθορίζεται από τους επενδυτικούς στόχους που θα θέτει το οικονομικό επιτελείο.

Επίσης, η  εφαρμογή στην πράξη του νέου αναπτυξιακού νόμου, προϋποθέτει και τον καθορισμός του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αν καθυστερήσει  ο καθορισμός του ΧΠΕ, εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να προκηρυχθεί κάποιο καθεστώς, καθώς δεν θα είναι γνωστό το ύψος των ενισχύσεων ανά περιφέρεια.

Το μόνο καθεστώς που θα μπορούσε να προκηρυχθεί, είναι αυτό που αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων.

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε να το εντάξει στο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Στοχευμένες επενδύσεις

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες και καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και τους πιο σύγχρονους, καθώς δίνουν τη δυνατότητα και την ευελιξία στους επενδυτές να δημιουργούν και ταυτόχρονα να προσαρμόζονται στις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας.

Κατά  τα ίδια στελέχη,  με το νέο αναπτυξιακό νόμο, η κυβέρνηση θα μπορεί να δώσει έμφαση σε επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία ή παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εγχώριους και ξένους επενδυτές.

Μάλιστα, επισημαίνουν ότι θα υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας για τη μεταφορά πόρων από το ένα θεματικό καθεστώς στο άλλο, ή και ακόμα να υπάρχει στοχευμένη προώθηση ενός καθεστώτος, αν διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας που αφορά, θα πρέπει να ενισχυθεί με νέες επενδύσεις.

Οι μορφές ενίσχυσης

Σε ό,τι αφορά τις μορφές ενίσχυσης, ο νέος αναπτυξιακός θα διατηρήσει το ίδιο σύστημα με τον ν. 4399/2016 παρέχοντας ως ενίσχυση στα επενδυτικά σχέδια, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,  επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και φορολογικές απαλλαγές.

Επιτάχυνση διαδικασίων

Ταχύτερες αναμένεται να είναι και οι διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο νέο αναπτυξιακό, καθώς μέρος των διαδικασιών θα ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα (σ.σ. ορκωτούς ελεγκτές).

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού άνω του ενός (1) εκατ. ευρώ θα ανατίθεται ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή.

Η επίβλεψη του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω του ενός (1) εκατ. ευρώ, ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε ορκωτό είτε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που ανήκει.

Στην περίπτωση που επιλέξει τις υπηρεσίες της περιφέρειας, θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι η υπηρεσία θα πρέπει να έχει αξιολογήσει την επενδυτική πρόταση εντός 45 ημερών.

Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει, τότε αυτομάτως η αίτηση θα μεταπίπτει σε ορκωτό, ο οποίος θα πρέπει να την αξιολογήσει εντός 8 ημερών.

Στόχος του υπουργείου, είναι η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς ενίσχυση στον αναπτυξιακό νόμο, να μην ξεπερνά τις 60 ημέρες, έναντι των 600 και πλέον ημερών που ήταν ο μέσος χρόνος τα προηγούμενα έτη.

Βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού Ελλάδα 2.0 είναι:

Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 80% του προϋπολογισμού της.

Ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που ίσχυε στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, που έφτανε έως και το 55% και μόνο σε λίγες περιπτώσεις όπως στην Αγροτοδιατροφή και την Πληροφορική (12 κατηγορίες) κι μέχρι 3εκ €.

Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση.

Η σημαντική αύξηση της ενίσχυσης θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, σε σχέση με το παρελθόν, επωφελούμενοι από τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Εισάγονται νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν  καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων

Συνολικά θα υπάρχουν 12 καθεστώτα ενισχύσεων, με κάθε θεματική να είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Οι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής στους οποίους κινούνται, συνολικά, τα καθεστώτα που περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι:

■Στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0)

■Ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
Αγροδιατροφή

■Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

■Ενίσχυση της εξωστρέφειας

■Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων

■Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

■Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός

■Κυκλική οικονομία.

■Ψηφιακός μετασχηματισμός

■Αύξηση της απασχόλησης

■Ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή.

Θα υπάρχει η δυνατότητα για μεταφορά πόρων από την μια θεματική ενότητα σε κάποια άλλη ή και η περαιτέρω ενίσχυση εκείνων των καθεστώτων που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές.

Στόχος είναι επίσης να ενισχυθούν υποκλάδοι των καθεστώτων, που μέχρι στιγμής δεν έχουν στηριχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε.

Για παράδειγμα στο κλάδο του τουρισμού, θα ενισχυθούν και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο ιαματικός, ο αθλητικός τουρισμός, ίσως και ο θαλάσσιος τουρισμός κ.α.

Σε 60 ημέρες ένταξη σε καθεστώς επιδότησης 

Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Σταθερός φορολογικός συντελεστής

Το κράτος θα εξασφαλίζει για τους επενδυτές ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή για αρκετά χρόνια.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.