Κατατέθηκε αναδρομική παράταση για τις χρηματοδοτήσεις Δήμων σε αθλητικά σωματεία!!!

Το άρθρο 51, το οποίο περιλαμβάνεται στις λοιπές σκόρπιες διατάξεις του Νομοσχεδίου περί «ευζωίας των ζώων συντροφιάς» που κατετέθη στη Βουλή την 6η Σεπτεμβρίου, δίνει παράταση στο νομικό πλαίσιο για τις χρηματικές επιχορηγήσεις από Δήμους προς αθλητικά σωματεία.

Ο AIRETOS.GR υπογραμμίζει ότι η παράταση δίνεται αναδρομικά, από τη λήξη ισχύος της σχετικής δυνατότητας των Δήμων (είχε λήξει στις 30 Ιουνίου και προφανώς η Κυβέρνηση ξέχασε να καταθέσει έγκαιρα την παράταση…).

Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή, η υποπερ.vi της περ.Α της παρ.1 του αρ.202 του Κώδικα Δήμων, η οποία προστέθηκε με την παρ.1 του αρ.66 του ν.4735/2020, αναφέρει πως  με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:
« vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ τις 30.6.2021. »

Τώρα λοιπόν, το κατατεθέν Ν/Σ ορίζει τα εξής:

« Άρθρο 51
Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
Η διάρκεια ισχύος της υποπερ. vi) της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114) αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής από Δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή του και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ έως την 30η.6.2022. »

Η Έκθεση του ΓΛΚ καταγράφει το προφανές, ότι από το άρθρο προκαλείται «ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων (…) το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα».

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.