Νέα δράση για τουριστικές επιχειρήσεις!!!

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε επικείμενη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Στόχος

Παροχή κεφαλαίου κίνησης (grant) με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας των επιλέξιμων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ποσό ενίσχυσης

5% (καταλύματα) ή 2,5% (λοιπές επιχειρήσεις) επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας] *365*5%

Κοινό ανώτατο όριο  =  400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ

Π/Υ Δράσης
350 εκατ. €    (300 εκατ € στις ΜμΕ  +  50 εκατ. € στις Μεγάλες)

Ωφελούμενοι

Μικρομεσαίες και Μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις

Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
Τουριστικά γραφεία/πρακτορεία
Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων
Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Κριτήρια πρόσκλησης

Α) Νόμιμη λειτουργία

Β) Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)

Γ) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Δ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Ε) Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020

2) Συσταθείσες στο 2020 με μη μηδενικό τζίρο μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση

3) Επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020, αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020

Υποβολη αιτήσεων

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων 30-09-2021 προκειμένου να ενταχθούν και οι εποχιακές. Η έναρξη θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ε.Ε.

Καταβολή επιχορήγησης

Αμέσως μετά την έγκριση και ένταξη στη δράση, ΧΩΡΙΣ την απαίτηση υποβολής νέας αίτησης

Απαιτήσεις ληφθείσας επιχορήγησης

Α) Ανάλωση της επιχορήγησης στο διάστημα 1/4/2021  –  31/12/2021.

Έλεγχος βάσει δηλωθέντων εξόδων στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).

Β) Προσωπικό έτους 2021 τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Έλεγχος βάσει στοιχείων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Επιπλέον έλεγχοι

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021  –  31/12/2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της τελευταίας χρονικά χορηγηθείσας επιχορήγησης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Ακατάσχετο

Η επιχορήγηση είναι ακατάσχετη. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.