Ενίσχυση 308 εκατ. ευρώ σε ΔΑA “Ελευθέριος Βενιζέλος” και Fraport από το ΥΠΟΙΚ!!!Τα ξεπουλησαμε και τους πληρώνουμε για διαφυγόντα κέρδη(Fraport)!!!Ας μην μιλήσω για ΔΑΑ “Ελ. Βενιζέλος”  .

Με το συνολικό ποσό των 308 εκατ. ευρώ ενισχύει το υπουργείο Οικονομικών την εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” (130 εκατ.) και την εταιρεία διαχείρισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που ελέγχει η Fraport (177,8 εκατ.) με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή.

Στην περίπτωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οικονομική αποκατάσταση του παραχωρησιούχου υλοποιείται μέσω της διαδικασίας των εγκρινόμενων κρατικών ενισχύσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 παρ.2 περ. β της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά, διά της άμεσης επιχορήγησης και διά συμψηφισμού με υποχρεώσεις καταβολής αμοιβής για τη χορήγηση προς αυτόν δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου.

Στην περίπτωση των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οικονομική αποκατάσταση των παραχωρησιούχων υλοποιείται μέσω συμφωνίας, που συνάφθηκε, κατ’ εφαρμογή των από 14 Δεκεμβρίου 2015 Συμβάσεων Παραχώρησης, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των παραχωρησιούχων εταιρειών και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τα τρία συναρμόδια Υπουργεία – Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, και Εθνικής Άμυνας. Το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης συμφωνήθηκε να εξοφληθεί διά συμψηφισμού με πληρωτέες αμοιβές των παραχωρησιούχων προς το ΤΑΙΠΕΔ.

Fraport

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο κατά την επισκόπηση των συνεπειών της Πανδημίας στα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της χώρας που διενεργήθηκε από την Deloitte η απώλεια της Fraport Greece σε επίπεδο των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπολείπονται των προβλεφθέντων κατά 177.864.233 ευρώ.

Η αποζημίωση φτάνει αυτό το ποσό των περίπου 177,8 εκατ. ευρώ. Έτσι συμφωνήθηκε ότι η Παραχωρησιούχος δεν θα καταβάλει την ετήσια αμοιβή παραχώρησης για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

Ακόμη, αν κατά το 2021 η επιβατική κίνηση είναι μικρότερη από τα 30,8 εκατ. επιβάτες η Fraport Greece δεν θα οφείλει και δεν θα καταβάλει την ετήσια αμοιβή παραχώρησης και για το έτος παραχώρησης 2022.

Για τους ίδιους λόγους προβλέπεται ότι η Fraport Greece συμψηφίζει την αποζημίωση με τη Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης που προβλέπεται στις Συμβάσεις Παραχώρησης των 14 αεροδρομίων.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι η Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης θα ξεκινήσει να υπολογίζεται από το 2022. Αν η επιβατική κίνηση του 2021 υπολείπεται τα 30,8 εκατ. επιβάτες τότε η “περίοδος χάριτος” επεκτείνεται κατά ένα χρόνο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Fraport Greece δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει μερίσματα στους μετόχους του και δεν θα προβεί σε αποπληρωμή κεφαλαίου δευτερογενούς χρέους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

ΔΑΑ “Ελ. Βενιζέλος” 

Σε δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ έως του ποσού των 130 εκατ. ευρώ.

Από τα 130 εκατ. ευρώ αυτά ποσό έως 51,57 εκατ. ευρώ θα δοθούν με άμεση επιχορήγηση. Τα υπόλοιπα κεφάλαια, περίπου 78,43 εκατ. θα δοθούν μέσω συμψηφισμού υποχρεώσεων καταβολής αμοιβης για τη χορήγηση δικαιωμάτων για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης προς τη ΔΑΑ “Ελ. Βενιζέλος” τελεί υπό την αίρεση εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πώς αναλύεται η ενίσχυση
Η συνολική ενίσχυση των 308 εκατ. ευρώ αναλύεται ως εξής:

1. Δαπάνη έως του ποσού των 51,6 εκατ. ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2021, λόγω της καταβολής ισόποσης άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”, στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση, άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορονοϊού COVID-19, ζημίας, που υπέστη κατά το έτος 2020.

2. Απώλεια εσόδων ύψους 177,9 εκατ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης ετών 2019, 2020 και 2021 και της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης (που μεταφέρεται για το έτος 2022 και μετά), με την αποζημίωση της εταιρείας “FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και “FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για το έτος 2020, λόγω των σε βάρος του οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα που έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

3. Ποσό ύψους 78,4 εκατ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό υποχρεώσεων (αμοιβή για την χορήγηση δικαιωμάτων) της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η εν λόγω απώλεια ανέρχεται έως του ποσού των 48,4 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2020, έως του ποσού των 15 εκατ. ευρώ για το έτος 2021 και έως του ποσού των 15 εκατ. ευρώ το έτος 2022.

Επίσης, θα υπάρξει απώλεια εσόδων από την περίπτωση μη καταβολής και συμψηφισμού της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης και για έτος 2022 καθώς και της μεταφοράς καταβολής της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης για το έτος 2023 και μετά.

Ενδεχόμενη δαπάνη ή απώλεια εσόδων θα υπάρξει και από την περίπτωση συνομολόγησης νέας αποζημίωσης υπέρ του Παραχωρησιούχου για την οικονομική χρήση 2021.

Απώλεια εσόδων θα υπάρξει και από τη θέσπιση προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”. Η εν λόγω απώλεια δεν δύναται να προσδιοριστεί και εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (ύψος τυχόν βεβαιωμένων χρεών της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία).

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.