Εγκύκλιος για τη μειωμένη τηλεργασία και τα tests στη Δημόσια Διοίκηση.

Εκδόθηκε η 43η κορωνο-Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ.

Με αυτήν, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει:

α) για την αλλαγή που επήλθε με την τροποποιητική ΚΥΑ για τα tests  ,

β) για την παραλαβή  των δωρεάν self-tests,

γ) για τα μέτρα που ισχύουν έως και την Παρασκευή 14 Μαΐου βάσει της νέας ΚΥΑ  .

Επιπλέον, δίνει οδηγίες ενεργειών, όπως για παράδειγμα ότι « ότι πλέον δεν προβλέπεται λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, οπότε και κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υφίσταται πλέον η εκ περιτροπής εργασία ».
Όσον αφορά τα tests, « διευκρινίζεται ότι για την τρέχουσα εβδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι τις 16/5/2021, οι υπόχρεοι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία δύνανται να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο και να δηλώνουν το σχετικό αποτέλεσμα οποτεδήποτε εντός της περιόδου 10-16/5/2021, εφόσον καθίσταται αντικειμενικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και να υποβληθεί το σχετικό αποτέλεσμα προ της 1ης εργάσιμης ημέρας εκάστου Υπαλλήλου. Ως εκ τούτου, για την τρέχουσα ως άνω μεταβατική χρονική περίοδο δεν υφίστανται οι προβλεπόμενες συνέπειες τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για το αρμόδιο όργανο ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και θα έχει δηλωθεί το σχετικό αποτέλεσμα ».

Όσον αφορά το πλάνο εργασιών κάθε Φορέα, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι « βάσει της ιδιαιτερότητας κάθε Φορέα σύμφωνα με την αποστολή του και τις αρμοδιότητές του, για το χρονικό διάστημα έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021:

– Θα προσδιοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού ανά Τμήμα, όπου αυτό είναι δυνατόν, άλλως σε επίπεδο Διεύθυνσης / Γενικής Διεύθυνσης ή στο σύνολο του Φορέα, που πρέπει να προσέρχεται για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας στο πλαίσιο της ανάγκης για περιορισμό της διασποράς του Covid -19 αλλά και της ανάγκης για συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.

– Θα μειωθεί κατά 10 % σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ισχύος των μέτρων, το προσωπικό εκείνο που θα παρέχει υποχρεωτικώς τηλεργασία, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων.

– Θα υπάρξει υποχρεωτική προστασία των Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

– Θα επανέλθουν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία οι Υπάλληλοι εκείνοι που παρείχαν αυτοπρόσωπη εργασία εκ περιτροπής, τα καθήκοντα των οποίων δεν δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως.

– Θα κατανεμηθεί το προσωπικό που προσέρχεται για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας στα τρία υποχρεωτικά ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης που ισχύουν κατά την τρέχουσα πανδημική περίοδο.

– Θα ληφθεί μέριμνα για την εξυπηρέτηση του κοινού, το οποίο εξακολουθεί να εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

– Θα ληφθεί μέριμνα για την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων και ειδικότερα χρήση μάσκας, απολυμάνσεις, τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος κλπ. »

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.