ΔΕΔΔΗΕ: 664 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (προκήρυξη)

Ο ΔΕΔΔΗΕ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων 664  συνολικά θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (245) θέσεις.

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ,
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) θέσεις.
Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (314) θέσεις.
Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ, ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ, ΟΔΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΕ.
Η εν λόγω Προκήρυξη αφορά σε απλό προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, καθώς και σε προσωπικό ΔΕ που θα
καλύψει θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 25 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

1Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2021Πλήρωσης εξακοσίων εξήντατεσσάρων(664) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5) Νομού ΑττικήςΈχοντας υπόψη:1. Τις πιο κάτω γενικές διατάξεις:Του Ν.4643/2019, Κεφ. Β, (ΦΕΚ 193/03.12.2019)Του Ν. 4727/2020«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α ́184)Του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις» (Α ́39).Του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύειΤου ΠΔ50/2001«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» (Α ́39)Του ΠΔ255/1998«Πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ΔημόσιαΕπιχείρηση (ΔΕΗ)» (ΦΕΚ190/12.08.1998/τ.Α ́) 2. Τις Υπουργικές Αποφάσειςπερί καθορισμού ειδικών ορίων ηλικίας:Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/59/24107/04.08.2017 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2852/16.08.2017)Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/63/ΟΙΚ.37466/02.11.2017 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3940/08.11.2017)3. Τις πιο κάτω ειδικές για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατάξεις και τις αποφάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκε ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεωνΤην Απόφαση Δ.Σ.ΔΕΔΔΗΕ1287/07.05.2021Την Απόφαση Δ.Σ.ΔΕΔΔΗΕ1288/07.05.2021Την υπ’ αριθμ. 6/2021 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ Την υπ’ αριθμ. 66/2021 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ 4. Το κόστος μισθοδοσίας των προσλήψεων, καθώς και το κόστος της διαδικασίας υλοποίησης των προσλήψεων αυτών, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Εταιρείας για το έτος 2021. 5.Τον ΚανονισμόΛειτουργίας του ΑΣΕΠ(Β ́997/2003)6.Το εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠμε αριθμό πρωτ. 7177//01/2021/27.04.202

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.